POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEDYK s.c. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji z siedzibą w Sosnowcu przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy „konsultacje.medyksosnowiec.pl”, w związku z czym nie udostępnia osobom trzecim, nie związanym z realizacją oferowanych w Serwisie usług medycznych, żadnych danych personalnych ani teleadresowych (w tym adresów e-mail) Użytkowników Serwisu.

W celu ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych stosuje poniższą Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady korzystania z danych osobowych osób fizycznych – użytkowników Serwisu „konsultacje.medyksosnowiec.pl” oraz osób odwiedzających stronę.

 

I Adres IP Użytkownika

Dane o adresie IP Użytkownika są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację pojedynczego Użytkownika.

 

II Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1)      Definicje:

Administrator – MEDYK s.c. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji, 41-211 Sosnowiec, ul. Kaliska 41, zwanym dalej MEDYK,

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych informacji.

Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.

Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.

Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu internetowego „konsultacje.medyksosnowiec.pl”.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.

Serwis – Serwis internetowy „konsultacje.medyksosnowiec.pl”, za pomocą którego Użytkownik może zamówić usługi medyczne.

Strona –strona internetowa: www.medyksosnowiec.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub dokonująca rejestracji w Serwisie.

 

2)      W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne realizacji usług medycznych oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

 

3)      Administratorem Serwisu internetowego „konsultacje.medyksosnowiec.pl” jest MEDYK s.c. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji, 41-211 Sosnowiec, ul. Kaliska 41,

 

4)     Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest MEDYK s.c. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji, 41-211 Sosnowiec, ul. Kaliska 41.

 

5)      Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Serwisu (w tym adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celach:

·        świadczenia usług medycznych za pośrednictwem Serwisu,

·        udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,

·        prowadzenia statystyki,

6)      MEDYK s.c. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z RODO, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

7)      UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH:

·        Dostęp do danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wskazanych w art. 15 RODO

·        Sprostowanie danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO).

·        Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności (art. 17 RODO):

o   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o   osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o   osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

o   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

o   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

o   dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

·        Ograniczenie przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania w następujących przypadkach (art. 18 RODO):

o   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

o   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

·        Przeniesienie danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO.

·        Skarga do organu nadzorczego – bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (obecnie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu powołanego w jego miejsce), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie RODO (art. 77 RODO).

 

8)      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@medyksosnowiec.pl, MEDYK s.c. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji, 41-211 Sosnowiec, ul. Kaliska 41,

9)      Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

·        w przypadku danych przetwarzanych do celów realizacji zamówionych za pośrednictwem Serwisu usług medycznych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

10)   Okres przechowywania danych:

·        w przypadku danych przetwarzanych do celów realizacji zamówionych za pośrednictwem Serwisu usług medycznych: okres świadczenia usług przez Serwis lub do czasu wycofania zgody, za wyjątkiem dokumentacji medycznej, która przechowywana jest zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017 poz. 1318 t.j.) przez okres 20 lat, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.

·        w przypadku danych przetwarzanych do celów marketingowych: okres świadczenia usług przez Serwis lub do czasu wycofania zgody.

 

11)   Odbiorcy danych:

·        lekarze i fizjoterapeuci posiadający umowy o udzielanie świadczeń medycznych z MEDYK,

·        podmioty profesjonalnie zajmujące się obsługą IT w MEDYK,

·        podmioty profesjonalnie zajmujące się obsługa prawną MEDYK,

·        podmioty profesjonalnie zajmujące się obsługa księgową MEDYK,

12)   Każdy Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@medyksosnowiec.pl

13)   Dostęp do danych osobowych mają tylko wskazani pracownicy Administratora oraz osoby świadczące usługi medyczne, które to osoby zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

14)   Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez Serwis osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów przetwarzających dane, odbiorców lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W takim przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje w MEDYK

15)  Pliki „Cookies”

Na stronach Serwisu używane są pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika i używane są w celu:

·        uwierzytelniania Użytkownika na stronach wymagających logowania oraz do zapewnienia sesji Użytkownika;

·        w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności Serwisu przez Użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Używamy następujących plików „cookies”:

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki „cookies”, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików „cookies”, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików „cookies” na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików „cookies”.

Dane przesyłane w plikach „cookies” są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach „cookies” przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.